സെൻ്റ് ജോസഫ് യു.പി.സ്ക്കൂൾ, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പളി

സെൻ്റ് ജോസഫ് യു.പി.സ്ക്കൂൾ
ക്ലാപ്പന
കരുനാഗപ്പളി
ഫോൺ : 0476-2896506
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !