ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, വലിയകുളങ്ങര , കരുനാഗപ്പള്ളി

ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
വലിയകുളങ്ങര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2692436
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....