ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, വലിയകുളങ്ങര , കരുനാഗപ്പള്ളി

ശ്രീനാരായണ ഇ.എം. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
വലിയകുളങ്ങര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2692436
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !