എസ്.എൻ. എൽ.പി.എസ്.,തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.എൻ. എൽ.പി.എസ്.
തഴവ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2585648
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !