ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, പാവുമ്പ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ
പാവുമ്പ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2833310
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....