കനോസ്സാ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി

കനോസ്സാ കോൺവെന്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്ക്കൂൾ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2623389
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....