യു.പി.എസ്. പട.സൗത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി

യു.പി.എസ്. പട.സൗത്ത്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2621493
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....