കോസ്മോ മോഡൽ സ്ക്കൂൾ, വെളുത്തമണൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

കോസ്മോ മോഡൽ സ്ക്കൂൾ
വെളുത്തമണൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2661954
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....