യു.പി.സ്ക്കൂൾ., കുലശേഖരപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

യു.പി.സ്ക്കൂൾ.
കുലശേഖരപുരം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2847328
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !