എസ്.എൻ. യു.പി. സ്ക്കൂൾ, തുറയിൽകുന്ന് , കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.എൻ. യു.പി. സ്ക്കൂൾ
തുറയിൽകുന്ന്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2625022




നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....