ഗവ. എൽ.പി.എസ്. , മരുതൂർക്കുളങ്ങര, ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവൺമെൻറ് എൽ.പി.എസ്.
മരുതൂർക്കുളങ്ങര
ആലുംകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !