ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുലശേഖരപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ
കുലശേഖരപുരം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2641369
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !