വിമല ഹൃദയ സ്ക്കൂൾ, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പള്ളി

വിമല ഹൃദയ സ്ക്കൂൾ
ക്ലാപ്പന
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2895006
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....