ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ, അഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ
അഴീക്കൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2611800
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !