എസ്.വി.പി.എം. യു.പി.സ്ക്കൂൾ., മണപ്പള്ളി

എസ്.വി.പി.എം. യു.പി.സ്ക്കൂൾ.
മണപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2866076
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !