പ്രിയങ്ക ഹോസ്പിറ്റൽ, വവ്വാക്കാവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

പ്രിയങ്ക ഹോസ്പിറ്റൽ
വവ്വാക്കാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2691472

  • കണ്ണിന്റെ ആശുപത്രി
  • വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന്റെ മികച്ച സേവനം.
  • പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.
  • വൃത്തിയായ ആശുപത്രിയും പരിസരവും.
  • ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ.
  • വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !