മോറിയ ആശുപത്രി (ഡോ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്), കരുനാഗപ്പള്ളി

മോറിയ ആശുപത്രി (ഡോ.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ്)
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2621271
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....