കാമ്പിശ്ശേരി ഫിസിയോ തെറാപ്പി, കരുനാഗപ്പള്ളി

കാമ്പിശ്ശേരി ഫിസിയോ തെറാപ്പി
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2624430

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....