പി.എച്ച് .സി. കെ.എസ്.പുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

പി.എച്ച് .സി. ആശുപത്രി
കെ.എസ്.പുരം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2621495

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....