പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ

പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ
ഓച്ചിറയ്ക്കു തെക്കുവശം
ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2694911


  • 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • വിദഗ്ധ ഡോക്ടറന്മാരുടെ മികച്ച സേവനം.
  • പരിചയ സമ്പന്നരായ നഴ്‌സിങ് സ്റ്റാഫ്.
  • വൃത്തിയായ ആശുപത്രിയും പരിസരവും.
  • ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ.
  • വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !