എസ്. എസ്‌. ഹോസ്പിറ്റൽ, പണിക്കർകടവ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

എസ്.എസ്‌. ഹോസ്പിറ്റൽ
പണിക്കർകടവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-3200298

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !