രമ്യ സുനിൽ, താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : രമ്യ സുനിൽ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 10
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്‍
വിലാസം : കണ്ടത്തിൽ തറയിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9020501090
വയസ്സ് : 35
വിദ്യാഭ്യാസം: ബി കോം
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !