സീമ സഹജൻ, ആലുംകടവ്-ആലപ്പാട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സീമ സഹജൻ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 1
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലപ്പാട്
വിലാസം : ശ്രീരംഗം, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 9496696160
വയസ്സ് : 42
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്രീഡിഗ്രി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !