എം. അൻസാർ, മാമ്പോഴില്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എം. അൻസാർ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 2
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാമ്പോഴില്‍
വിലാസം : ഷാജഹാൻ മൻസിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9447130790, 9497530790
വയസ്സ് : 67
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്രീഡിഗ്രി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !