നിഷ ടി., കായിക്കര കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നിഷ ടി.
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 23
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കായിക്കര കടവ്
വിലാസം : പുത്തൻപറമ്പിൽ വീട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9446293026
വയസ്സ് : 39
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്രീ ഡിഗ്രി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !