മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, നെടിയവിള വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 29
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നെടിയവിള
വിലാസം : പുലത്തറ മേക്കതിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9656312090
വയസ്സ് : 50
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !