അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്, മാന്‍നിന്നവിള വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അബ്ദുൾ ലത്തീഫ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 32
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാന്‍നിന്നവിള
വിലാസം : പടിപ്പുരയിൽ, മരു. സൗത്ത്, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 9447741080
വയസ്സ് : 55
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !