സുനിമോൾ (ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍), പുളളിമാന്‍ ലൈബ്രറി വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സുനിമോൾ (ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍)
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 12
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍ ലൈബ്രറി
വിലാസം : പറങ്കിമാമ്മൂട്ടിൽ വടക്കതിൽ, പട നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9544398224
വയസ്സ് : 43
വിദ്യാഭ്യാസം: എസ്.എസ്.എൽ.സി. , പി.പി.റ്റി.റ്റി.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !