വിജയലക്ഷ്മി എസ്., കോഴിക്കോട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : വിജയലക്ഷ്മി എസ്.
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 22
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കോഴിക്കോട്
വിലാസം : തോട്ടുവാഴേത്ത് തെക്കതിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9539603209
വയസ്സ് : 50
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !