നിസാം ബായ്, മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നിസാം ബായ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 11
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌
വിലാസം : ചായക്കാരന്റയ്യത്ത്, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9847844154
വയസ്സ് : 53
വിദ്യാഭ്യാസം: എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !