നീലു എസ്. രവി, മൈക്രോവേവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നീലു എസ്. രവി
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 13
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൈക്രോവേവ്
വിലാസം : തണ്ടാന്റയ്യത്തു കിഴക്കതിൽ, കരുനാഗപ്പളളി 690518
മൊബൈല്‍ : 7356758534
വയസ്സ് : 25
വിദ്യാഭ്യാസം: ഡിഗ്രി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !