എസ്. സിംലാൽ, പകല്‍വീട് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എസ്. സിംലാൽ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 30
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പകല്‍വീട്
വിലാസം : സിംലാലയം, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9387012464
വയസ്സ് : 47
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍ : ബിസിനസ്സ്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !