സഫിയത് ബീവി, പണിക്കര്‍കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സഫിയത് ബീവി
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 24
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പണിക്കര്‍കടവ്
വിലാസം : സറീന മൻസിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9496901194
വയസ്സ് : 58
വിദ്യാഭ്യാസം : ബി.എ.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !