അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങൾ എപ്പോളാണ് ആർക്കും വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ സർക്കാരും ഇതര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായി കേരളത്തിലെ ചില പ്രധാന ഫോൺ നമ്പറുകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്


Women’s Help (24×7)

Dail : 1091 or 1090


KERALA POLICE

Dail : 100


Ambulance

Dail : 108


Fire

Dail : 101


Traffic Police

Dail : 1099


Child Helpline

Dail : 1098


Blood Bank Services

Dail : 1910


Anti-Harassment Cell for women

Dail : 9947 000 100


Anti-Terrorist Helpline

Dail : 9656 000 100


Highway Assistance

Dail : 9846 100 100


Cyber Cell

Dail : 0471-2449090/ 2556179


Railway Alert

Dail : 9846 200 100


Police SMS Center

Dail : 9497 900 000


Disaster Management Helpline

Dail : 1077 (Collectorates ), 1070 (State Control Room)


PWD Grievance Redressal

Dail : 1800-425-7771


GST Helpdesk

Dail : 0471 2785040


Kerala Water Authority

Dail :1800-425-5313 (24×7)


Anti Piracy Cell

Dail :0471 2460001


Anti-Ragging Helpline

Dail :1800 180 5522


Chief Electoral Officer

Dail : 0471-2301080


Chief Minister’s Distress Relief Fund (CMDRF)

Dail :0471-2518513/ 0471-2518487


Citizens Call Centre

Dail :155300, 0471-2115054/98, 2335523


Civil Supplies

Dail : 1967(Toll free no:), 1800-425-1550


Coastal Police Alert

Dail : 0471-2556699/ 2320101


Dial A Doctor

Dail :1056, 0471- 2552056 (Other connections)


Food Adulteration Helpline

Dail :800 425 1125 (Toll free)


Forest Helpline

Dail : 1800 425 4733


Helpline for Ex-Service Men

Dail :1800-11-3999 (All working days: 9.00 am- 5.30pm)


Kerala Coastal Police

Dail :1093


KSRTC Helpline

Dail :1912, 0471- 2555544


KSEB

Dail : 1912, 0471- 2555544


Vigilance & Anti-Corruption Bureau

Dail :8592 900 900 (Toll Free Number)


Ockhi Cyclone Control Room (NEW)

Dail : 0471- 2730045, 2730067


1,54,96,300 User hits/visits (1.5 കോടി+) 04 April / Statistics generated using awstats