കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ….

കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഫോൺ : 0476-2620233, എ.സി.പി. ഫോൺ : 0476-2623255, 9497990027, സി.ഐ. ഫോൺ : 9497987035, എസ്.ഐ. ഫോൺ : 9497980171, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497975489

Continue Reading →

ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഫോൺ : 0476-2680029, ഫോൺ : 0476-2684098 സി.ഐ. ഫോൺ : 0476-2681700, ഫോൺ : 9497987037, എസ്.ഐ. ഫോൺ : 9497980164, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് :…

Continue Reading →

ഓച്ചിറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഫോൺ : 0476-2690233, 9497980197, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497930977

Continue Reading →

തെക്കുംഭാഗം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ഫോൺ : 0476-2872550, സി.ഐ. ഫോൺ : 9497980166, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497900718

Continue Reading →