തെക്കുംഭാഗം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

തെക്കുംഭാഗം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
ഫോൺ 0476-2872550 , സി.ഐ. 9497980166 , സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497900718
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....