ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

ചവറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
ഫോൺ 0476-2680029 , 0476-2684098 സി.ഐ. 0476-2681700 , 9497987037 , എസ്.ഐ. 9497980164 , സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497900718
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....