കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ

കരുനാഗപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ
ഫോൺ 0476-2620233 , എ.സി.പി. 0476-2623255 , 9497990027 , സി.ഐ. 9497987035 , എസ്.ഐ. 9497980171 , സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് : 9497975489
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !