പടനായർകുളങ്ങര ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ തിരു ഉത്സവത്തിന്റെ തൃക്കൊടിയേറ്റു കർമ്മം

കരുനാഗപ്പള്ളി പടനായർകുളങ്ങര ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ തിരു ഉത്സവത്തിന്റെ തൃക്കൊടിയേറ്റു കർമ്മം ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ബ്രഹ്മശ്രീ പുല്ലാംവഴി ഇല്ലം ദേവൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി നിർവഹിച്ചു.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !