നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പളിയിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ….

KFC കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ ശൃംഖലയായ KFC യുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി ബ്രാഞ്ച് കരുനാഗപ്പള്ളി ലാലാജി ജംഗ്ഷനിൽ നാളെ മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ഘട്ട ഒരുക്കത്തിലാണെന്ന് അധികൃതർ…

Continue Reading →

നാവിൽ രുചിയൂറും നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി അഴീക്കലിൽ ഡോൾഫിൻ റെസ്റ്റോറന്റ്….

കരുനാഗപ്പള്ളി : നാവിൽ രുചിയൂറും നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായി ഡോൾഫിൻ സീഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്. നമ്മുടെ അഴീക്കൽ ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്ന പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള മാജിക്ക് വേൾഡ് എന്ന പാർക്കിലാണ് തനി…

Continue Reading →

കേരളത്തിന്റെ തനത് നാടൻ വിഭവങ്ങളുമായി അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ ഒരു ഫുഡ് കോർണർ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി അഴീക്കൽ ബീച്ചിൽ ഇനി സീ ഫുഡിനായി വിപുലമായ ഒരു ഫുഡ് കോർണർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി രമണീയതകൊണ്ട് സന്ദർശകരെ എന്നും എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്ന…

Continue Reading →

കരുനാഗപ്പള്ളി അഴീക്കലിൽ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം, ഹോട്ടൽ…. മാജിക്‌ വേൾഡ്

കരുനാഗപ്പള്ളി : നമ്മൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാർക്ക് ഫാമിലിയോടൊപ്പം വൈകുന്നേരങ്ങളെ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ഒരു പാർക്ക് അഴീക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ പാർക്ക്, ബോട്ടിംഗ് സൗകര്യം, ഹോട്ടൽ എന്നിവയെല്ലാമാണ് മാജിക്‌ വേൾഡ് എന്ന…

Continue Reading →