നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ....

കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ ബാങ്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.