ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2620213

Continue Reading →

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, പുതിയകാവ്

ഫോൺ : 0476-2620265

Continue Reading →

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ

ഫോൺ : 0476-2690244

Continue Reading →

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, ചവറ

ഫോൺ : 0476-2680035

Continue Reading →

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, മണപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2865600

Continue Reading →