ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, പുതിയകാവ്

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2620265
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !