ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, പുതിയകാവ്

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്
പുതിയകാവ്
ഫോൺ : 0476-2620265
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....