ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്, മണപ്പള്ളി

ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസ്
മണപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2865600
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....