പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുവാനോ മാറ്റം വരുത്തുവാനോ editor@karunagappally.com എന്ന വിലാസത്തിലേക്കു അയച്ചുതരുക.

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 04762826338

Continue Reading →

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, തേവലക്കര, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2872031

Continue Reading →

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുലശേഖരപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2640217

Continue Reading →

പന്മന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പന്മന, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2670296

Continue Reading →

ചവറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ചവറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2680247

Continue Reading →

ക്ലാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2640217

Continue Reading →

നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, നീണ്ടകര, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2680331

Continue Reading →

തൊടിയൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, തൊടിയൂർ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2660276

Continue Reading →

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 04762660286

Continue Reading →

ഓച്ചിറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഫോൺ : 0476-2690232

Continue Reading →

ചവറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ചവറ

ഫോൺ : 0476-2680292

Continue Reading →

ഓച്ചിറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ഓച്ചിറ

ഫോൺ : 0476-2690270

Continue Reading →