കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കുലശേഖരപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി

കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
കുലശേഖരപുരം
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2640217
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !