ക്ലാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ക്ലാപ്പന, കരുനാഗപ്പള്ളി

ക്ലാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
ക്ലാപ്പന
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2640217
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങളറിയാൻ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി.com ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് LIKE ചെയ്യൂ....