തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, തഴവ, കരുനാഗപ്പള്ളി

തഴവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
തഴവ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 04762660286
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !