തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, തേവലക്കര, കരുനാഗപ്പള്ളി

തേവലക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
തേവലക്കര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2872031
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !