നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, നീണ്ടകര, കരുനാഗപ്പള്ളി

നീണ്ടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
നീണ്ടകര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2680331
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !