ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ആലപ്പാട്, കരുനാഗപ്പള്ളി

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
ആലപ്പാട്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 04762826338
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !